Myhope – ALKALINE EXT: Sơn Lót Kháng Kiềm Ngoại Thất – Thùng 18L

18L/THÙNG