MY HOPE – ALKALINE: Sơn lót kháng kiềm nội thất – Thùng 18L

18L/ THÙNG